Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 30.09.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 28.09.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Ископ за канализација -ЕАМ

– Дефект на водоводна линија на ул:Михајло Пупин бр:9

– Санирање на површина на ул:Лисец

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 27.09.2016год. изнесуваше 15805m3 или 183

л/с мин 96мак 212л/с.

 

Активности на Р.Е Комунална хигиена за ден 30.09.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 30.09.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Петок : Исар, Борис  Данев,Бел камен,

СМЕЌАР-РЕОН -2

Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Петок:  Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули

СМЕЌАР-РЕОН 4

Петок Три Чешми, Сутјеска дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Петок : Гоце Делчев,Три Чешми

ТРАКТОР-РЕОН 1

Петок  : Три Чешми, Баби Сутјеска дел

ТРАКТОР-РЕОН 2

Петок  :Индустриска зона(Македонка, Железничка)

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 29.09.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016од Е  Комунална Хигиена на ден 29.09.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Четврток: Три Чешми, Панче Карагозов, Широк Дол

 СМЕЌАР-РЕОН 2

Четврток  : Мазги, Мирче Ацев, Ленинова ,Вита Поп Јорданова

СМЕЌАР-РЕОН 3

Четврток: Партизанска,9-ти Мај, Радански Пат

СМЕЌАР-РЕОН 4

Четврток: Нас.Македонка, Пребек, Сењак-дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Четврток :Цветан Димов,Борко Талев Димо Х.Димов

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Четврток : Радански Пат, 9-ти Мај,Партизанска,

ТРАКТОР-РЕОН 1

Четврток  : Пролетерска, Баби

 ТРАКТОР-РЕОН 2

Четврток :Индустриска зона(Гоце Делчев, Астибо)

 

 

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 28.09.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 28.09..2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌР-РЕОН 1

Среда:Никола Карев, Охридска 29-ти Ноември,Христо Ботев,Тодор Чучков

СМЕЌАР-РЕОН 2

Среда  :,Борко Талев,Димо.Х.Димов Цветан Димов,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Среда  :Сењак –дел. Баби 5

СМЕЌАР-РЕОН 4

Среда : Васил Доганџиски,Личка,Блок 77,Тодор Коларов,Љубен Иванов

СМЕЌАР-РЕОН 5

Среда : Борис Кидрич, Митко Соколов,Гоце Делчев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Среда :Васил,Главинов Гоце Делчев,Ново село

ТРАКТОР-РЕОН 1

Среда: Пролетерска,Дузлак-комплет

ТРАКТОР-РЕОН 2

Среда :Индустриска зона(Македонка ,Железничка)

 

 

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 27.09.206 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 27.09.2016. год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Вторник :Овчеполска,Јане Сандански, Првомајска

СМЕЌАР-РЕОН 2

Вторник :Борко Талев,Димо Х.Димов, Цветан Димов

СМЕЌАР-РЕОН 3

Вторник :5-та Партиска Пелтеково имање , Сењак –дел- Дузлак

СМЕЌАР-РЕОН 4

Вторник  : Пребек, Карл Маркс,Вардарска,

СМЕЌАР-РЕОН 5

Вторник   :Славчо Стојменски, Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Вторник :Блок 70, Блок 85, Борис Кидрич, Кирил и Методи

ТРАКТОР-РЕОН 1

Вторник  :  Широк дол, Панче Карагозов, 5-ти Конгрес, Солидарност

ТРАКТОР-РЕОН 2

Вторник   :Индустриска зона(Железничка,Македонка)

Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 27.09.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 27.09.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Снирање на површина на ул:Пиринска

– Санирање на површина на ул:В.Ц.Трена

– Дефект на водоводна линија на ул:Димитар Влахов

– Реконструкција на линија на црево на ул:Кежовица

– Реконструкција на главна линија на водовод нас:Пребег

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 26.09.2016год. изнесуваше 15125m3 или 175

л/с мин 97мак 204л/с.

 

Активности на Р.Е.Комунална Хигиена за ден 26.09.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016 год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 26.09.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Понеделник :  Коле Неделковски,Благој Мучето,Трст,15-ти Корпус,Вера Циривири, Стојан Рибата

СМЕЌАР-РЕОН 2

Понеделник  : 5-та Партиска,Сењак-дел, Пелтеково имање

СМЕЌАР-РЕОН 3

Понеделник  Јосив Ковачев,Митко Цецов,Горче Петров,Кочо Рацин ,Јоаким Стојков

СМЕЌАР-РЕОН 4

Понеделник 5-та Партиска, Сењак- дел, Пелтеково Имање

СМЕЌАР-РЕОН 5

Понеделник : Славчо Стојменски,Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Понеделник :Ванчо Прќе, Маршал Тито,Христијан Карпош

ТРАКТОР-РЕОН 1

Понеделник  : Широк Дол, Панче Караѓозов,5-ти Конгрес, Солидарност

 

 

Ативности на Р.Е. Водовод и Канализација за ден 26.09.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 26.09.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Изработка на шахта на ул:Еврејска

– Дефект на водоводна линија на ул:Димитар Влахов

– Реконструкција на линија на црево на ул:Кежовица

– Реконструкција на главна линија на водовод нас:Пребег

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 25.09.2016год. изнесуваше 17297m3 или 200

л/с мин 96мак 250л/с.

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 23.09.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 23.09.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Петок : Исар, Борис  Данев,Бел камен,

СМЕЌАР-РЕОН -2

Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Петок:  Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули

СМЕЌАР-РЕОН 4

Петок Три Чешми, Сутјеска дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Петок : Гоце Делчев,Три Чешми

ТРАКТОР-РЕОН 1

Петок  : Три Чешми, Баби Сутјеска дел

ТРАКТОР-РЕОН 2

Петок  :Индустриска зона(Македонка, Железничка)

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 23.09.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 23.09.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Ископ за канализација ЕАМ

– Поправка на вентил на ул:Косовска

– Изработка на шахта на ул:Никола Коперник

– Дефект на водоводна линија на ул:Првомајска бр:11

– Дефект на водоводна линија на ул:Тодор Чучков

– Дефект на водоводна линија – Здраствен дом

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 22.09.2016год. изнесуваше 14927m3 или 173

л/с мин 93мак 204л/с.