Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 29.08.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 29.08.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија на ул:Сутјеска бр:20

– Дефект на водовод во с.Долани

– Санирање на дефект –Тера Маркет во нас:8-ми Ноември

– Приклучок на канализација -ЕАМ

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 28.08.2016год. изнесуваше 16828m3 или 195

л/с мин 102мак 263л/с.

 

Акктивности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 29.08.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016 год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 29.08.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Понеделник :  Коле Неделковски,Благој Мучето,Трст,15-ти Корпус,Вера Циривири, Стојан Рибата

СМЕЌАР-РЕОН 2

Понеделник  : 5-та Партиска,Сењак-дел, Пелтеково имање

СМЕЌАР-РЕОН 3

Понеделник  Јосив Ковачев,Митко Цецов,Горче Петров,Кочо Рацин ,Јоаким Стојков

СМЕЌАР-РЕОН 4

Понеделник 5-та Партиска, Сењак- дел, Пелтеково Имање

СМЕЌАР-РЕОН 5

Понеделник : Славчо Стојменски,Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Понеделник :Ванчо Прќе, Маршал Тито,Христијан Карпош

ТРАКТОР-РЕОН 1

Понеделник  : Широк Дол, Панче Караѓозов,5-ти Конгрес, Солидарност

 

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 26.08.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 26.08.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија во кругот на школото на Димитар Влахов

– Санирање на дефект –Тера Маркет

– Приклучок на канализација -ЕАМ

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 25.08.2016год. изнесуваше 16871m3 или 195

л/с мин 97мак 251л/с.

 

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 26.08.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 26.08.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Петок : Исар, Борис  Данев,Бел камен,

СМЕЌАР-РЕОН -2

Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Петок:  Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули

СМЕЌАР-РЕОН 4

Петок Три Чешми, Сутјеска дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Петок : Гоце Делчев,Три Чешми

ТРАКТОР-РЕОН 1

Петок  : Три Чешми, Баби Сутјеска дел

ТРАКТОР-РЕОН 2

Петок  :Индустриска зона(Македонка, Железничка)

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 25.08.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 25.08.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија -Амбла

– Дефект на водоводна линија на ул:Никола Карев бр:1

– Приклучок на водовод на ул:Глигор Прличев бр:1

– Приклучок на канализација -ЕАМ

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 24.08.2016год. изнесуваше 17051m3 или 197

л/с мин 123мак 239л/с.

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 25.08.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016од Е  Комунална Хигиена на ден 25.08.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Четврток: Три Чешми, Панче Карагозов, Широк Дол

СМЕЌАР-РЕОН 2

Четврток  : Мазги, Мирче Ацев, Ленинова ,Вита Поп Јорданова

СМЕЌАР-РЕОН 3

Четврток: Партизанска,9-ти Мај, Радански Пат

СМЕЌАР-РЕОН 4

Четврток: Нас.Македонка, Пребек, Сењак-дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Четврток :Цветан Димов,Борко Талев Димо Х.Димов

 МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Четврток : Радански Пат, 9-ти Мај,Партизанска,

ТРАКТОР-РЕОН 1

Четврток  : Пролетерска, Баби

ТРАКТОР-РЕОН 2

Четврток :Индустриска зона(Гоце Делчев, Астибо)

 

 

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 24.08.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 24.08.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија нас:Железницка

– Ископ за канализација с.Карорман

– Приклучок на водовод на ул:Глигор Прличев бр:1

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 23.08.2016год. изнесуваше 14431m3 или 167

л/с мин 111мак 229л/с.

 

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 24.08.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 24.08..2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌР-РЕОН 1

Среда:Никола Карев, Охридска 29-ти Ноември,Христо Ботев,Тодор Чучков

СМЕЌАР-РЕОН 2

Среда  :,Борко Талев,Димо.Х.Димов Цветан Димов,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Среда  :Сењак –дел. Баби 5

СМЕЌАР-РЕОН 4

Среда : Васил Доганџиски,Личка,Блок 77,Тодор Коларов,Љубен Иванов

СМЕЌАР-РЕОН 5

Среда : Борис Кидрич, Митко Соколов,Гоце Делчев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Среда :Васил,Главинов Гоце Делчев,Ново село

ТРАКТОР-РЕОН 1

Среда: Пролетерска,Дузлак-комплет

ТРАКТОР-РЕОН 2

Среда :Индустриска зона(Македонка ,Железничка)

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 23.08.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 23.08.2016. год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Вторник :Овчеполска,Јане Сандански, Првомајска

СМЕЌАР-РЕОН 2

Вторник :Борко Талев,Димо Х.Димов, Цветан Димов

СМЕЌАР-РЕОН 3

Вторник :5-та Партиска Пелтеково имање , Сењак –дел- Дузлак

СМЕЌАР-РЕОН 4

Вторник  : Пребек, Карл Маркс,Вардарска,

СМЕЌАР-РЕОН 5

Вторник   :Славчо Стојменски, Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Вторник :Блок 70, Блок 85, Борис Кидрич, Кирил и Методи

ТРАКТОР-РЕОН 1

Вторник  :  Широк дол, Панче Карагозов, 5-ти Конгрес, Солидарност

ТРАКТОР-РЕОН 2

Вторник   :Индустриска зона(Железничка,Македонка)

Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 22.08.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 22.08.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија с.Долани

– Санирање на површина –кај училиште Димитар Влахов

– Приклучок на водовод на ул:Глигор Прличев бр:1

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 21.08.2016год. изнесуваше 19070m3 или 221

л/с мин 117мак 290л/с.