Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 21.10.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 21.10.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Петок : Исар, Борис  Данев,Бел камен,

СМЕЌАР-РЕОН -2

Петок: Балканска,Железничка Чардаклија ,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Петок:  Еврејска,11-ти Октомври, Питу Гули

СМЕЌАР-РЕОН 4

Петок Три Чешми, Сутјеска дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Петок :Товарник,Кајгана,7-ми Конгрес,Нобелова,Пролетерска

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Петок : Гоце Делчев,Три Чешми

ТРАКТОР-РЕОН 1

Петок  : Три Чешми, Баби Сутјеска дел

ТРАКТОР-РЕОН 2

Петок  :Индустриска зона(Македонка, Железничка)

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 20.10.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 19.10.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија на ул:Д.Х.Димов бр:35

– Дефект на водоводна линија на ул:Димитар Влахов (Ново Село)

– Изработка на шахти–Порта Пролет

– Реконструкцијана водоводна линија нас:Пребег

– Изведба на канализација во с.Караорман

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 18.10.2016год. изнесуваше 13930m3 или 161

л/с мин 91мак 192л/с.

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 20.10.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016од Е  Комунална Хигиена на ден 20.10.2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Четврток: Три Чешми, Панче Карагозов, Широк Дол

СМЕЌАР-РЕОН 2

Четврток  : Мазги, Мирче Ацев, Ленинова ,Вита Поп Јорданова

СМЕЌАР-РЕОН 3

Четврток: Партизанска,9-ти Мај, Радански Пат

СМЕЌАР-РЕОН 4

Четврток: Нас.Македонка, Пребек, Сењак-дел

СМЕЌАР-РЕОН 5

Четврток :Цветан Димов,Борко Талев Димо Х.Димов

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Четврток : Радански Пат, 9-ти Мај,Партизанска,

ТРАКТОР-РЕОН 1

Четврток  : Пролетерска, Баби

ТРАКТОР-РЕОН 2

Четврток :Индустриска зона(Гоце Делчев, Астибо)

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 19.10.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 19.10,2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌР-РЕОН 1

Среда:Никола Карев, Охридска 29-ти Ноември,Христо Ботев,Тодор Чучков

СМЕЌАР-РЕОН 2

Среда  :,Борко Талев,Димо.Х.Димов Цветан Димов,

СМЕЌАР-РЕОН 3

Среда  :Сењак –дел. Баби 5

СМЕЌАР-РЕОН 4

Среда : Васил Доганџиски,Личка,Блок 77,Тодор Коларов,Љубен Иванов

СМЕЌАР-РЕОН 5

Среда : Борис Кидрич, Митко Соколов,Гоце Делчев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Среда :Васил,Главинов Гоце Делчев,Ново село

ТРАКТОР-РЕОН 1

Среда: Пролетерска,Дузлак-комплет

ТРАКТОР-РЕОН 2

Среда :Индустриска зона(Македонка ,Железничка)

 

 

 

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 19.10.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 19.10.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Приклучок на водоводна линија на ул:Ленинова

– Дефект на водоводна линија нас:Г.Железничка

– Санирањена површина редење на бехатон плочки –Порта Пролет

– Реконструкцијана водоводна линија нас:Пребег

– Изведба на приклучок-Каваклија

– Отпушување на канлизации на разни локации

– Санирање на вентил на ул:Партизанска кај Макара

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 18.10.2016год. изнесуваше 15233m3 или 176

л/с мин 92мак 189л/с.

 

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 18.10.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 18.10.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водоводна линија на ул:25-ти Мај

– Изработка на шахта –Порта Пролет

– Изведба на атмосверска канализација –Порта Пролет

– Реконструкцијана водоводна линија нас:Пребег

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 17.10.2016год. изнесуваше 14761m3 или 190

л/с мин 90мак 198л/с.

 

Активности на Р.Е. Комунална хигиена за ден 18.10.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 18.10.2016. год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Вторник :Овчеполска,Јане Сандански, Првомајска

СМЕЌАР-РЕОН 2

Вторник :Борко Талев,Димо Х.Димов, Цветан Димов

СМЕЌАР-РЕОН 3

Вторник :5-та Партиска Пелтеково имање , Сењак –дел- Дузлак

СМЕЌАР-РЕОН 4

Вторник  : Пребек, Карл Маркс,Вардарска

СМЕЌАР-РЕОН 5

Вторник   :Славчо Стојменски, Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Вторник :Блок 70, Блок 85, Борис Кидрич, Кирил и Методи

ТРАКТОР-РЕОН 1

Вторник  :  Широк дол, Панче Карагозов, 5-ти Конгрес, Солидарност

ТРАКТОР-РЕОН 2

Вторник   :Индустриска зона(Железничка,Македонка)

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 17.10.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 17.10.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на канализација на ул:Партизанска бр:43

– Изведба на атмосверска канализација на ул:Вардарска

– Приклучок на водовод на ул:Ленинова

– Изведба на атмосверска канализација –Порта Пролет

– Санирање на површина на ул:Пиринска

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 16.10.2016год. изнесуваше 16143m3 или 187

л/с мин 97мак 226л/с.

 

Активности на Р.Е.Комунална хигиена за ден 17.10.2016 год

Споредпрограмата на ЈП Исар-Штип за 2016 год .Р Е  Комунална Хигиена на ден 17.10,2016год.гиизведуваследнитеактивности:

СМЕЌАР-РЕОН 1

Понеделник :  Коле Неделковски,Благој Мучето,Трст,15-ти Корпус,Вера Циривири, Стојан Рибата

СМЕЌАР-РЕОН 2

Понеделник  : 5-та Партиска,Сењак-дел, Пелтеково имање

СМЕЌАР-РЕОН 3

Понеделник  Јосив Ковачев,Митко Цецов,Горче Петров,Кочо Рацин ,Јоаким Стојков

СМЕЌАР-РЕОН 4

Понеделник 5-та Партиска, Сењак- дел, Пелтеково Имање

СМЕЌАР-РЕОН 5

Понеделник : Славчо Стојменски,Сутјеска,Глигор Прличев

МЕРЦЕДЕС-РЕОН 6

Понеделник :Ванчо Прќе, Маршал Тито,Христијан Карпош

ТРАКТОР-РЕОН 1

Понеделник  : Широк Дол, Панче Караѓозов,5-ти Конгрес, Солидарност

Активности на Р.Е. Водовод и канализација за ден 14.10.2016 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 14.10.2016 год.ги извршува следните работни задачи:

– Дефект на водовод с.Караорман

– Приклучок на водоводна ул:Ленинова 19

– Реконструјција на водоводна линија нас:Пребег

– Монтажа на водоводна и канализациона мрежа Индустриска зона Македонка

– Бетонирање на ул:Х.Карпош

– Бетонирање на ул:9-ти Мај

– Бетонирање на ул:Пролетерска

Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниот ден

Водоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 13.10.2016год. изнесуваше 15149m3 или 175

л/с мин 95мак 198л/с.