Оглас за вработување

ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019
за пополнување на работни  места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на неопределено работно време
во ЈП Исар-Штип

Oglas za vrabotuvanje JP Isar-Shtip

Prijava za oglas za vrabotuvanje JP Isar-Shtip