Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 19.09.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 19.09.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на фекална канализација во с. Караорман
• Приклучок на фекална канализација и водовод на ул Никола Карев
• Дефект на водовод на ул: Железничка, Кај Каваклија
• Времен приклучок на водовод на ул Пиринска
• Санирање на површини на ул ген Михајло Апостолски
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 18.09.2017год. изнесуваше 16869m3 или 195л/с мин 111с и мак 254л/с.