Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 03.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 03.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на фекална канализација во с. Караорман
• Ископ за канализација нас:Балканска
• Ископ за водовод и канализација на ул:Никола Карев
• Дефект на водовод на ул: Пиринска 65, – Радански пат 201
• Дефект на водовод –Лески 19
• Изнесување на шут на ул Кирил Пејчиновиќ 44
• Санирање на површини на ул Васил Доганџиски
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 02.10.2017год. изнесуваше 14659m3 или 172л/с мин 100с и мак 190/с.