Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 09.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 09.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на фекална канализација во с. Караорман
• Ископ за канализација нас:Балканска
• Дефект на водоводна линија -Долани
• Дефект на водовод на ул: Сане Горгиев бр:20
• Дефект на водовод на ул:Кирил Пејчиновик бр:15
• Санирање на површини на ул Личка
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 08.10.2017год. изнесуваше 16366m3 или 189л/с мин 85с и мак 222/с.