Активности на Р.Е.Вододвод и канализација за ден 24.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 24.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Приклучок на фекална канализација во с. Караорман
• Ископ за канализација нас:Балканска
• Ископ за водовод и канализација на ул:Никола Карев
• Дефект на водовод на ул: Радански пат 115, Мара Минарева
• Дефект на водовод на ул Мирче Ацев
• Санирање на површини на неколку локации низ градот
• Канализаија-разни локации во градот
Во склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 23.10.2017год. изнесуваше 14256m3 или 165л/с мин 90с и мак 192/с.