Активности на Р.Е.Водовод и канализација за ден 25.10.2017 год

Р.Е. Водовод и Канализација на ден 25.10.2017 год.ги извршува следните работни задачи:
• Дефект на водоводна линија на улицата Мара Минарева,
• Поставување на фекална канализација во нас Караорман
• Поставување на фекална канализација во нас Балканска
• Дефект на водоводна линија на ул Никола Коперник,
• Поставување на водоводна и канализациона линија на ул Никола Карев
• Поставување на приклучок на ул Широк Дол и нас Дузлак
• Санирање на површини и изнесување на шут на ул Скоевска и Никола Коперник
• Канализаија-разни локации во градот
fВо склоп на РЕ Водовод и Канализација ,Филтер станицата ги достави следните податоци за вчерашниотденВодоснабдувањето се одвиваше без проблеми и вкупно испорачана вода на 24.10.2017год. изнесуваше 14249m3 или 165л/с мин 93с и мак 181/с.