За Нас

Во овој дел ќе бидат запишани сите работи кој се однесуваат со работата на ЈП Исар-Штип