Работни единици

РЕ Водовод
РЕ Канализација
РЕ Јавна чистота
РЕ Комунална Хигиена
РЕ Пазар
РЕ Бања Кежовица
РЕ Градски Гробишта