Информации од јавен карактер

Извештај на надзорен одбор за работењето на ЈП Исар од 01.01.2018 до 31.12.2018
Izvestaj na nadzoren odbor za rabotenjeto na JP Isar
Финансиски Извештај 2018
Финансиски извештај 2018
Фин.извештај
Bilans na Sostojba
Bilans Na Uspeh
План за јавни Набавки 2019
Plan za Javni nabavki 2019
Фин.извештај од период Јануари-Септември 2018
finansiski 1
finansiski 2
finansiski 3