Информации од јавен карактер

Изјава од Директор на ЈП Исар-Штип Живко Тасев за антикорупциска. 
Извештај на надзорен одбор за работењето на ЈП Исар од 01.01.2019 до 30.09.2019
Izvestaj na nadzorniot odbor za rabotenjeto na jp isar od 01.01.2019-30.09.2019
Фин.извештај од период Јануари-Јуни 2019
Fin.Izvestaj za Januari-Juni 2019
Извештај на надзорен одбор за работењето на ЈП Исар од 01.01.2019 до 30.06.2019
Izvestaj na nadzoren odbor 01.01.2019-30.06.2019
Фин.извештај од период Јануари-Март 2019
Fin.izvestaj Januari-Mart 2019
Извештај на надзорен одбор за работењето на ЈП Исар од 01.01.2018 до 31.12.2018
Izvestaj na nadzoren odbor za rabotenjeto na JP Isar
Финансиски Извештај 2018
Финансиски извештај 2018
Фин.извештај
Bilans na Sostojba
Bilans Na Uspeh
План за јавни Набавки 2019
Plan za Javni nabavki 2019
Фин.извештај од период Јануари-Септември 2018
finansiski 1
finansiski 2
finansiski 3
———————————————————————————————-
Програма за работа на ЈП Исар 2019
Programa JP Isar-Shtip 2019
Програма и динамичен план за работа на Јавна Чистота
Programa i dinamicen plan za Javna cistota