Секторот Паркови и зеленило работеа на разубавување на ЦГП

Секторот Паркови и зеленило со подобрувањето на временските услови започна со уредувањето на парковите површини низ Општина Штип, денес се формираше нова зелена површина со декоративни садници пред аптеката на Зегин во централното градско подрачје