Јавен оглас за пополнување на работни места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на неопределено полно работно време

Јавен оглас за пополнување на работни места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на неопределено полно работно време.

——————————————–>Оглас за пополнување работни места<————————————

——————————————–>Пријава за Вработен<————————————