За Нас

Јавно претпријатие за комунално-производни и улсужни работи ИСАР-Штип
Скратено име:ЈП Исар-Штип
Седиште:Ул.Генерал Михајло Апостолски бр.37
Телефонски број:032/391-125
Дежурен телефонски број:078/473-100
FB Страна:ЈП Исар
mail:jpisar@t.mk