Работни единици

1. Сектор “Водовод и канализацијата”;Раководител Симов Валери (тел.број:078/472-834)                               (valeri.simov@yahoo.com )
2. Сектор “Комунална хигена”;Раководител Панајотов Љупчо(тел.број:078/473-017)                          (natasa78_zikova@hotmail.com )
3. Сектор “Паркови и зеленило”;Раководител Димов Стојан(тел.број:078/472-798)(stoleds@hotmail.com )
4. Сектор за општи.правни работи и човечки ресурси;Раководител Илиевска Ирена(тел.број:078/394-612) (irenailievska@yahoo.com )
5. Сектор за финансиско работење;Раководител Тодоров Лазо(тел.број:078/472-971)                                                                              (todorovlazo@yahoo.com )                                                                   6.Наплатна служба;Раководител Васиќ Валентина(тел.број:078/472-766)         (valentinavasik@gmail.com)
7. Сектор за јавни набавки;Раководител Јовановски Зоран(тел.број:078/472-977)                                                                                   (jpisar_tenderi@yahoo.com)                                                                           8.Советник по финансиски прашања Лонгурова Соња (тел.број:078/472-993)   (sonja_longurova@yahoo.com)
9. Помошен Директор;Петешева Јасмина(тел.број:078/472-990)                                         (jasmina_home@yahoo.com )