Вработување на определено полно работно време во рок од шест (6) месеци