1. Барање за приклучок (симни документ)
  2. Барање на хидротехнички услови за приклучок на водовод и канализација (симни документ) 

Информации од јавен карактер

  1. Одлука од совет за утврдување на тарифа за снабдување на вода за пиење за 2021-2023
  2. Одлука од Управен одбор за утврдување на тарифа за снабдување на вода за пиење за 2021-2023

Процедура и Решение за укажувачи во ЈП Исар-Штип

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено надворешно пријавување во ЈП Исар-Штип

Ирена Илиевска
irenailievska@yahoo.com

 

Процедура за укажувачи во ЈП Исар

 

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2022

Годишна_сметка_2022_ЦРМ

Revizorski_JP_Isar_CRM 2