1. Барање за приклучок (симни документ)
  2. Барање на хидротехнички услови за приклучок на водовод и канализација (симни документ)