Јавен оглас за пополнување на работни места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на неопределено полно работно време

Јавен оглас за пополнување на работни места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на вработување на неопределено полно работно време.

——————————————–>Оглас за пополнување работни места<————————————

——————————————–>Пријава за Вработен<————————————

Дефект поради зголемена потрошувачка на вода

Градот Штип со чиста вода за пиење се водоснабдува од цевковод АЦЦ Ф350мм од Препумпна станица Баби до резервоар Каракуш, АЦЦ Ф400мм од Препумпна станица Баби до Три Чешми и дел од централното градско подрачје и Магистрална линија 1 која ја поврзува пречистителната станица со резервоарите Шардаван баши и Каракуш.

АЦЦ се поставени во седумдесетите години и досега воопшто не се реконструирани. Енормно зголемената потрошувачка на вода во изминатиов период предизвика високо оптеретување на овие линии и на ден 11.07.2021г. (Недела) се случи дефект на двата цевководи истовремено со што поголем дел од градот и тоа населбите Баби, Караорман, 8ми ноември, Пребег, Железничка, Три Чешми, Исар, Ново село  и дел од централното градско подрачје остана без вода до санирање на дефектот.

Екипите на ЈП Исар работеа непрекинато од 23часот во Недела до  15 часот Понеделник кога и беа санирани двата дефекти и водоснабдувањето на градот започна постепено да се нормализира. Имајќи ја во предвид конфигурацијата на градот водоснабдувањето во повисоките делови на градот  се нормализираше во вечерните часови.

Како резултат на застарената застарената водоводна мрежа овој прекин предизвика и повеќе помали дефекти на секундарната мрежа. При санирањето на овие дефекти се случуваат краткотрајни прекини на водоснабдувањето на поедини улици во градот.

Од голема важност за Општина Штип е реализацијата на проектот за изградба на Линија 2 со средства обезбедени од ТАВ. Со изградбата на оваа линија ќе се овозможи растеретување на постојните линии и дирекно водоснабдување на населбите Пребег, Железничка, Три Чешми и Ново Село со што при вакви хаварии ќе се обезбеди алтернативно водоснабдување на градот.

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Одлука на У.О. на ЈП “Исар” Штип под бр.02-346/2 од 22.04.2019 год. и Решение на Директорот на ЈП “Исар”Штип под бр.04-367 од 06.05.2019 год.,Комисијата за спроведување на постапката за земање под закуп на деловен простор објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС- покана за доставување на понуди

1.Се бара за земање под закуп , деловен објект за наплатен центар во централното градско подрачје во Општина Штип .

2.Критеритум за избор на најповолна понуда и склучување на Договор за закуп е :

– местоположбата која треба да биде во строгиот централен дел на Општина Штип
-најниско понудена  по м²  закупнина за деловниот простор
– висината на закупнината да не се менува минимум 2 ( две ) год.

3.Минимум критериум за да понудите се земат во разгледување :

– површината на деловниот објект да биде од 10- 20 м²
– деловниот објект да биде со сопствен санитарен чвор

4.Во прилог на понудата да се достави :
– доказ за сопственост на деловниот објект

5.Рок и начин на доставување на понудите :

– понудата треба да се достави во рок од 3 ( три ) дена од денот на објавување во двата дневни печати во архива на ЈП Исар Штип или по пошта на адреса : Генерал Михајло Апостолски бр.37 Штип

  1. Право на учество имаат сите правни и физички лица.

7.Отварање на понудите ќе биде спроведено до страна на Комисијата за спроведување на постапката за земање под закуп на деловен објект

 

ЈП “Исар” Штип
Комисија за спроведување на постапка за
земање под закуп на деловен објект
Претседател